สารพันปัญหา
1. คำถาม : ผู้สมัครที่กรอก ชื่อ,นามสกุล หรือคำนำหน้าผิดจะทำอย่างไร
        คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไขข้อมูล และยื่นหลักฐานดังต่อไปนี้
    
        แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
        ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
        สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่
กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4434
 ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ

2. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วน โดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : กรณีที่ผู้สมัครกรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนผิดพลาด จะไม่มีการแก้ไขไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นผู้สมัครควรจะตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งใบสมัคร
4. คำถาม : หากมีการเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้วจะยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่
คำตอบ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนคำนำหน้านาม, ชื่อ หรือนามสกุล หลังจากที่ได้สมัครสอบไปแล้ว ให้ดำเนินการตามระเบียบและวิธีการสอบแข่งขันตามประกาศที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด 
5. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 11 สิงหาคม 2565 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
6. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม - 12 สิงหาคม 2565 ภายในเวลาทำการ
1. กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในเวลาทำการของธนาคาร และเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ด้วย ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ ต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหลักฐานการชำระเงิน หากพบว่าไม่ถูกต้องให้รีบติดต่อ บมจ. ธนาคารกรุงไทย สาขาที่ชำระภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ชำระเงินแล้ว

2. กรณีชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai Next ตามวัน เวลา ที่กำหนดใน แบบฟอร์มการชำระเงิน โดยผู้สมัครที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register) ขอใช้บริการแอปพลิเคชั่น "Krungthai Next" แล้ว สามารถนำรหัส QR Code ไปทำรายการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่นและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบบกำหนดไว้ และให้เก็บหลักฐานการชำระเงิน(Sip) ไว้เป็นหลักฐานด้วย โดยชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 12 สิงหาคม 2565
7. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร จำนวน 430 บาท ประกอบด้วย
ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ  จำนวน 400 บาท 
ค่าธรรมเนียมธนาคารรวมค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต 30 บาท
โดยค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
8. คำถาม : สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวสอบได้เมื่อใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถสั่งพิมพ์บัตรประจำตัวสอบทางระบบอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมปศุสัตว์ ทางเว็บไซต์ http://dld.thaijobjob.com  หัวข้อ พิมพ์ใบสมัครสอบและบัตรประจำตัวสอบ" เพื่อใช้เป็นหลักฐานแสดงตัวคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ได้ตั้งแต่วันที่กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ
9. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : กรมปศุสัตว์ จะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบกี่ยวกับการสอบในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ที่กองการเจ้าหน้าที่ กรมปสุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการชั้น ๕ และทางเว็บไซต์ ของกรมปศุสัตว์ http://person.dld.go.th. หัวข้อ "การประกาศรายชื่อผู้สมัคร สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ" และทางเว็บไซต์ https://old.thaijobjob.com

 ** ทั้งนี้ ให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครสอบแข่งขันที่จะต้องติดตามและดำเนินการตามประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการสอบแข่งขันที่กรมปศุสัตว์กำหนด
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่   กองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์ โทร. 0-2653-4434
11. คำถาม :  หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่นการกรอกใบสมัคร การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัครและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. Line ID : @thaijobjob