ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน (ฉบับที่ ๒)

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำเหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำเหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสารและสถานที่สอบสัมภาษณ์

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขัน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา สถานที่ยื่นเอกสารและสถานที่สอบสัมภาษณ์

ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ของกรมปศุสัตว์
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ และเจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน